BASIC MEDITATION INSTRUCTION

[Click to Download]

Text

Video and audio

四念處禪修方法論,迦諦喇禪師(U Zatila Sayadaw)中文發音,中文字幕

       https://youtu.be/JjTSxT_xw60

 
OTHER TALKS & BOOKS

  • For talks at Phuoc Son Monastery in Vietnam (English-Vietnamese video), search youtube with the following keywords:THIEN VIEN PHUOC SON ZATILA

  • Talks (audio) at Phuoc Son Monastery in Vietnam, 2019 (Vietnamese only).                              Các bài giảng tại khóa thiền tháng 12/2019, tại Thiền viện Phước Sơn (tiếng Việt)http://bit.ly/2P0OxRG

  • Books by Mahāsī Sayādaw: http://www.mahasi.org.mm/