top of page

LỊCH HẰNG NGÀY

03:30                     Chuông báo thức

04:00 - 05:00        Thiền đi

05:00 - 06:00        Thiền ngồi

06:00 - 07:30        Ăn sáng

07:30 - 08:30        Thiền ngồi

08:30 - 09:30        Thiền đi

09:30 - 10:30        Thiền ngồi

10:30 - 13:00        Ăn trưa + Tắm rửa hay hành thiền

13:00 - 14:00        Thiền ngồi

14:00 - 15:00        Thiền đi

15:00 - 16:00        Thiền ngồi

16:00 - 17:30        Tắm rửa hay hành thiền

17:30 - 18:00        Nước trái cây

18:00 - 19:00        Thiền ngồi hay nghe giảng pháp

19:00 - 20:00        Thiền đi

20:00 - 21:00        Thiền ngồi

21:00 - 21:15        Rải tâm từ

21:00 - 23:00        Thực tập tuỳ chọn

bottom of page